You are here:--آبیاری سنتی

آبیاری سنتی

آبیاری سنتی

آبیاری سنتی

آبیاری سنتی(سطحی):

آبیاری سطحی به عنوان قدیمی ترین و معمولترین روش کاربرد آب در مزرعه یاد میشود و از اهمیت کافی برخوردار بوده و به انواع مختلفی دسته بندی می شود.

1.آبیاری غرقابی یا کرتی:

در این روش کرتهائی نسبتاً تراز به شکل مربع یا مربع مستطیل آماده ساخته و آب را از جوی مجاور وارد کرت می شود که پس از پر شدن کرت، آب را قطع می کنند (بدون فاضلاب) در روش آبیاری کرتی با فاضلاب ، کرتهای طویل و کم عرض ساخته میشوند و آبی که وارد کرت می شود و پس از پر شدن وارد فاضلاب میشود و از فاضلاب به منظور آبیاری کرتهای زیرین استفاده می شود. در آبیاری کرتی خاک، بذر و مواد غذائی در معرض شستشو قرار دارند و خاک نیز سله می بندد. برای کاهش فرسایش، زمین به صورتی باید تسطیح گردد که شیب آن کم باشد و آب با سرعت در درون کرت جریان نیابد. علاوه بر این چون طوقه و ساقه گیاهان نیز در تماس با آب هستند. ممکن است دچار بعضی از بیماریها شوند.

2-آبیاری سنتی ،آبیاری نواری :

آبیاری نواری شکل توسعه یافته آبیاری کرتی می باشد که در آن اراضی زراعی شیب بندی میشوند و به شکل مستطیل و ترازبندی شده درمی آیند . تفاوت بارز روش آبیاری نواری و کرتی در این است که نوارها شیب دار هستند و با شیب کمتر از 5/0درصد مناسب می باشد . توپوگرافی مزرعه در روش آبیاری نواری بسیاراهمیت دارد و برعکس روش آبیاری کرتی که دارای قطعات کوچک است و از تجهیزات مکانیزه در سطح وسیع نمی توان استفاده کرد . در این روش با افزایش طول قطعات (نوارها) و رعایت مسائل مربوط به تسطیح اراضی امکان استفاده از مکانیزاسیون کشاورزی فراهم می گردد .

3-آبیاری جوی پشته ای یا ردیفی:

روش آبیاری نشتی که عمق و عرض فاروهای آن حدود20 سانتی متر می باشد از انواع مناسب روشهای آبیاری است در این روش آب در تمام سطوح خاک جریانپیدا نمی کند بلکه فقط در فاروها جریان دارد و به تدریج در کف و کناره های آن نفوذ و خاک را مرطوب می کند طول فاروها بستگی به شیب زمین ، بافت خاک و اندازه و شکل مزرعه دارد . در اراضی با شیب ملایم و جنس خاک متوسط تا سنگین می توان طول فاروها را کم کرد .

در صورت زیاد بودن طول زمین می توان در فواصل مناسب نهرهایی عمود بر فاروها جهت جمع آوری فاضلاب فاروهای بالادست احداث و پس از جمع آوری مجدداً آب را به فاروهای پایین دست هدایت نمود فواصل خطوط و عرض پشته ها نیز تابع بافت و جنس خاک می باشد . در اراضی سبک عرض پشته ها کمتر و در اراضی سنگین عرض پشته ها می تواند افزایش یابد .