You are here:--کاربردهای آب چیست؟

کاربردهای آب چیست؟

کاربردهای آب چیست؟

–  از همه ویژگیهای آب می توان استفاده کرد.

–  از یخ بستن آب می توان در سردخانه ها و تهیه آب خنک استفاده کرد.

–  از بخار آب می توان برای به حرکت درآوردن ماشینهای بخار کمک گرفت.

–  استفاده از بخار آب در ماشینهای بخار در قرن هجدهم میلادی زمینه صنعتی شدن کشورها را به

 وجود آورد.

–  از حرکت آب می توان برای توربینهای تولید برق و چرخهای آسیا استفاده کرد.

–  حلال بودن آب کاربردهای فراوان دارد.

می توان به شکل دقیقتر کاربردهای آب را در گیاهان، حیوانها و در انسان دید.

Leave A Comment