You are here:-اخبار و مقالات صنعت آب

کاربردهای آب چیست؟

کاربردهای آب چیست؟ -  از همه ویژگیهای آب می توان استفاده کرد. -  از یخ بستن آب می توان در سردخانه ها و تهیه آب خنک استفاده کرد. -  از بخار آب می توان برای به حرکت درآوردن ماشینهای بخار کمک گرفت. -  استفاده از بخار آب در ماشینهای بخار در قرن هجدهم میلادی زمینه صنعتی شدن