You are here:-Microsoft

Microsoft News

روش‌های آبیاری هوشمند موثر در آینده کشاورزی

جهان قرن‌هاست با این باور زندگی می‌کند که “تا ابد آب کافی برای مصرف در اختیار خواهد داشت.” از آنجایی که بر همه واضح و مبرهن است که آب برای زندگی انسان ضروری است، لازم است به این نکته نیز توجه داشته باشید که در حال حاضر بیش از کشور که شامل ۷۰۰ میلیون